Högskolan Dalarna

Högskolan dalarna

Högskolan Dalarna är en ledande utbildningsinstitution som ligger i hjärtat av Sverige och är känd för sitt engagemang för kvalitet, innovation och mångfald. Med en rik historia av akademisk excellens och en stark förankring i samhället fortsätter Högskolan Dalarna att forma framtida generationers ledare, entreprenörer och visionärer. Deras studenter studerar på Campus Falun, Campus Borlänge och via nätet.

Akademisk Mångfald och Excellence

Högskolan Dalarna erbjuder ett brett utbud av program och kurser inom olika ämnesområden, inklusive teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi. Med en stark betoning på tvärvetenskaplig forskning och pedagogik, strävar institutionen efter att ge studenterna en heltäckande utbildning som är relevant för dagens globala samhälle.

Innovativ Undervisning och Forskning

En av Högskolan Dalarnas främsta styrkor ligger i dess innovativa undervisningsmetoder och banbrytande forskning. Genom att integrera praktisk erfarenhet, problembaserat lärande och samarbete med näringslivet ger institutionen studenterna de färdigheter och kunskaper som krävs för att möta framtidens utmaningar. Forskningen vid Högskolan Dalarna är också känd för sitt bidrag till samhällets utveckling och innovation, med fokus på områden som hållbarhet, teknik, hälsa och kultur.

Internationell Prägel och Mångkulturalism

Som en mångkulturell och internationellt inriktad institution välkomnar Högskolan Dalarna studenter och forskare från hela världen. Genom utbytesprogram, partnerskap med andra universitet och internationella forskningsprojekt främjar institutionen interkulturell förståelse och globalt samarbete. Denna mångfald berikar inte bara campuslivet utan även utbildningen och forskningen, vilket ger studenterna en bredare synvinkel och förbereder dem för en globaliserad arbetsmarknad.

Engagemang för Samhället och Hållbar Utveckling

Högskolan Dalarna är djupt förankrad i det lokala samhället och arbetar aktivt för att främja hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Genom samarbeten med offentliga institutioner, näringslivet och ideella organisationer bidrar institutionen till att lösa samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt och välfärd i regionen. Genom att integrera hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet och utbildning strävar Högskolan Dalarna efter att utbilda framtidens ledare med en stark medvetenhet om miljö- och samhällsfrågor.

Vision

Högskolan Dalarnas vision är att vara en banbrytande institution som står för kunskap, innovation och hållbarhet. Vi strävar efter att vara en ledande aktör inom svensk och internationell högre utbildning och forskning, med starka kopplingar till samhället och näringslivet. Vår vision är att forma framtidens ledare, entreprenörer och samhällsförändrare genom att erbjuda en inspirerande och inkluderande lärmiljö där varje individ ges möjlighet att utveckla sitt fulla potential och bidra till en bättre värld.

Strategi 2020-2026: Livslångt lärande:

Högskolan Dalarnas strategi för perioden 2020-2026 fokuserar på livslångt lärande som en central del av vår verksamhet. Genom att erbjuda flexibla utbildningsvägar, kompetensutveckling och forskningsbaserad kunskap möjliggör vi för människor att kontinuerligt utveckla sig själva och sin kompetens under hela livet. Vi strävar efter att vara en partner och resurs för både individer och organisationer, och att vara en drivande kraft för samhällets utveckling och innovation.

Denna strategi bygger på fyra övergripande områden:

 1. Flexibilitet och Tillgänglighet: Vi strävar efter att erbjuda utbildningar och kurser som är flexibla och anpassade efter individens behov och förutsättningar. Genom distansutbildningar, nätbaserade resurser och möjligheter till kompetensutveckling på arbetsplatsen siktar vi på att nå en bred och diversifierad studentkår.
 2. Kvalitet och Relevans: Vi sätter höga krav på kvalitet och relevans i vår utbildning och forskning. Genom att vara lyhörda för samhällets och näringslivets behov säkerställer vi att våra program och kurser håller hög standard och är väl anpassade till arbetsmarknadens krav.
 3. Innovation och Entreprenörskap: Vi främjar innovation och entreprenörskap genom att skapa en kreativ och stimulerande miljö där idéer kan växa och utvecklas. Genom att stödja forskning och innovation inom olika ämnesområden och samarbeta med externa partners strävar vi efter att vara en motor för regional tillväxt och utveckling.
 4. Inkludering och Mångfald: Vi värdesätter mångfald och inkludering som en styrka och en förutsättning för att skapa en dynamisk och innovativ lärmiljö. Genom att främja en öppen och inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och respekterade strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling för alla.

Utbildningar – Högskolan Dalarna

Här är en lista över olika sorters utbildningar vid Högskolan Dalarna.

 1. Data & IT: Högskolan Dalarna erbjuder en mängd olika program och kurser inom data och IT, inklusive datavetenskap, datateknik, informationsteknologi, och digitala medier. Studenter har tillgång till moderna laboratorier och får möjlighet att arbeta med aktuella teknologier och verktyg.
 2. Ekonomi, samhälle & turism: Inom detta område erbjuder Högskolan Dalarna program och kurser relaterade till ekonomi, företagsekonomi, samhällsvetenskap, turism och hållbar utveckling. Studenter ges en bred förståelse för olika aspekter av ekonomi och samhälle samt möjligheten att specialisera sig inom olika områden.
 3. Idrott & hälsa: Högskolan Dalarna har ett starkt fokus på idrott och hälsa och erbjuder program och kurser inom idrottsvetenskap, idrottspsykologi, idrottsnutrition, och hälsopedagogik. Studenter ges möjlighet att kombinera teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet inom idrotts- och hälsoområdet.
 4. Kultur, medier & design: Inom detta område erbjuder Högskolan Dalarna program och kurser inom kulturvetenskap, medievetenskap, design, och visuell kommunikation. Studenter får möjlighet att utforska olika former av kreativt uttryck och utveckla sina färdigheter inom design och mediekommunikation.
 5. Språk: Högskolan Dalarna erbjuder kurser och program inom olika språk, inklusive svenska som andraspråk, engelska, tyska, franska, spanska och japanska. Studenter ges möjlighet att förbättra sina språkkunskaper och utveckla en djupare förståelse för olika kulturer och samhällen.
 6. Teknik: Högskolan Dalarna erbjuder program och kurser inom olika teknikområden, inklusive maskinteknik, elektronik, datateknik, och energiteknik. Studenter ges möjlighet att arbeta med avancerad teknik och delta i forskningsprojekt inom olika teknikdiscipliner.
 7. Lärarutbildning: Högskolan Dalarna erbjuder lärarutbildning inom olika ämnen och skolformer, inklusive grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Studenter får möjlighet att utveckla sina pedagogiska färdigheter och förbereda sig för en karriär inom utbildningssektorn.
 8. Vård, medicin & socialt arbete: Högskolan Dalarna erbjuder program och kurser inom vård, medicin och socialt arbete, inklusive sjuksköterskeutbildning, socionomprogram och folkhälsovetenskap. Studenter ges möjlighet att utveckla kompetens inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete och bidra till att förbättra människors livskvalitet.

Sammanfattning

Högskolan Dalarna är en dynamisk och framåtblickande institution som spelar en avgörande roll i att forma framtidens samhälle. Genom sin akademiska mångfald, innovativa undervisning och forskning, internationella prägel och engagemang för samhället fortsätter Högskolan Dalarna att vara en föregångare inom svensk högre utbildning. Med en stark tro på kraften i kunskap och bildning strävar institutionen efter att inspirera och utbilda nästa generation av globala medborgare och samhällsbyggare.